Za kvalitu ručia:
Balboa 1
LuciteL 1
Aristech Logo 1
Ce 3
Tuv 1

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SAUNA WORLD s.r.o.
 
Článok. I.
Základné ustanovenia
 • Prevádzkovateľom internetového obchodu vírivka.sk ( ďalej len „e-schop“ alebo „internetový obchod“) a zároveň prevádzkarne na adrese Bratislavská cesta 4303, Marina Park, 945 01 Komárno je obchodná spoločnosť SAUNA WORLD s.r.o., so sídlom Račianska 88 B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02, IČO: 53 906 527, IČ DPH: SK2121528860, DIČ: 2121528860, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 158573/B (ďalej iba „predávajúci").
 • Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom e-schopu predávajúceho spoločnosti SAUNA WORLD s.r.o., sa spravujú príslušnými ustanoveniami, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Pokiaľ je zmluvnou stranou- kupujúci ako podnikateľ, spravujú sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim príslušnými ustanoveniami o kúpnej zmluve v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom svojho e-schopu. Tieto VOP sú viazané na nákup v internetovom obchode a zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vzniknú pri kúpe tovaru v prevádzkarni predávajúceho v rozsahu, v ktorom sa dajú na kúpu tovaru v prevádzkarni predávajúceho aplikovať. Pred odoslaním objednávky potvrdenej predávajúcim formou emailu zaslaného na emailovú adresu predávajúceho servis@saunaworld.sk kupujúci svojim  podpisom na objednávkovom formulári potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil a nimi súhlasí. Pokiaľ kupujúci nepotvrdí svojim podpisom na objednávkovom formulári,  že sa oboznámil s týmito VOP a s nimi súhlasí proces objednávky nie je možné dokončiť.
 • Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho môžu uskutočňovať fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
 • Ďalšie informácie o predávajúcom a e-schope nájde kupujúci na stránke vírivka.sk. O poskytnutie ďalších informácií môže kupujúci požiadať na emailovej adrese kupujúceho: market@saunaworld.sk prípadne telefonicky na telefónnom čísle +421 949 006 972, +421 948 885 682 počas prevádzkovej doby v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod.
 • Orgánom dohľadu nad činnosťou predávajúceho pri predaji tovaru kupujúcemu ako spotrebiteľovi na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku je Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným na prejednanie podnetu návrhu, žiadosti alebo sťažnosti spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Odbor výkonu dozoru, tel. č. tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04. Spotrebiteľ môže kontaktovať SOI prostredníctvom kontaktného formulára na https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.
Článok II.
Definície a pojmy
 
 Predávajúci
SAUNA WORLD s.r.o., so sídlom Račianska 88 B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02, IČO: 53 906 527, IČ DPH: SK2121528860, DIČ: 2121528860, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 158573/B.
Kupujúci
Kupujúci je fyzická osoba, fyzická osoba- podnikateľ  alebo právnická osoba, ktorá má záujem o kúpu tovaru prostredníctvom e-schopu prevádzkovaného predávajúcim a uzatvorí s predávajúcim na základe odoslanej objednávky kúpnu zmluvu na diaľku.
 DPH
Daň z pridanej hodnoty uplatňovaná v zmysle zákona 222/2004 Z. z. od dani z pridanej hodnoty.
E –schop
Internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti internet prostredníctvom internetovej adresy www.virivka.sk, ktorej hlavnou funkciou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru kupujúcim prostredníctvom kontaktného formuláru.
Spotrebiteľ
Kupujúci - fyzická osoba,  ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 Spotrebiteľská zmluva
Každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára podnikateľ - predávajúci so spotrebiteľom, ak pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná predávajúci v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 Zmluva uzatvorená na diaľku
Zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 Kúpna zmluva
Zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim na základe objednávky kupujúceho, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.
Kúpna cena
Peňažná suma dohodnutá za tovar v uzatvorenej kúpnej zmluve, ktorá zahŕňa výlučne cenu tovaru a jeho zabalenie.
 Katalóg tovaru
Zoznam tovaru ponúkaného na predaj zverejnený na e-schope predávajúceho.
 Tovar
Výrobok zverejnený na e- schope predávajúceho a presne špecifikovaný v odoslanej objednávke kupujúceho predávajúcemu.  
 Objednávka
Záväzný prejav vôle kupujúceho urobený v elektronickej forme prostredníctvom webového sídla predávajúceho, telefonicky alebo emailom na emailovú adresu predávajúceho smerujúci k uzavretiu zmluvy s predávajúcim, ktorý je určený predávajúcemu a je dostatočne určitý.  
Potvrdenie objednávky
Odpoveď predávajúceho v objednávkovom formulári adresovaná kupujúcemu, ktorá vymedzuje obsah navrhovanej kúpnej zmluvy a potvrdzuje jej uzatvorenie urobená v elektronickej forme prostredníctvom webového sídla predávajúceho, alebo emailom na emailovú adresu kupujúceho.
Lehota dodania tovaru
Lehota na dodanie tovaru kupujúcemu, ktorá je v prípade tovaru dostupného na sklade najviac 10 pracovných dní a v prípade tovaru nedostupného na sklade predávajúceho najviac 90-120 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po spätnom zaslaní podpísaného objednávkového formulára kupujúcim predávajúcemu.
 Trvanlivý nosič
Prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.
Zmluvné strany
Spoločne predávajúci a kupujúci.
 
Článok III.
Informácie o tovare a cene
 • Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky kupujúceho spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a o cene za jeden mesiac, ak je dĺžka zúčtovacieho obdobia odlišná, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar cenu podľa potvrdenia objednávky zaslanej predávajúcim kupujúcemu. Cena tovaru je stanovená množstvom a druhom objednávaného tovaru. Cena tovaru je na e-shope predávajúceho uvedená s DPH, pokiaľ nie je výslovne pri tovare uvedené, že cena tovaru je bez DPH. Cena tovaru nezahŕňa náklady na montáž v súvislosti s dodaným tovarom. V prípade ak v  potvrdenej objednávke nie je výslovne uvedené, že náklady na prepravu tovaru sú zdarma kcene sa pripočítava aj cena prepravy podľa zvoleného spôsobu prepravy.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu e-schopu pri objednávkach všetkých tovarov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená alebo pokiaľ bol tovar vypredaný a už nie je možné dodať ho za pôvodných podmienok. O tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho pred potvrdením objednávky, pričom kupujúci môže takto upravenú objednávku zrušiť.
 • Kupujúci má možnosť zvoliť si spôsob zaplatenia kúpnej ceny za tovar v procese objednávania tovaru.
 • Predávajúci vystaví a doručí faktúru alebo iný doklad o úhrade kúpnej ceny a nákladov súvisiacich s dodaním tovaru kupujúcemu v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky. Kupujúci doručí faktúru alebo iný doklad o úhrade spolu s tovarom. Predávajúci kupujúcemu zašle faktúru aj elektronicky, najmä spolu s potvrdením objednávky. Faktúra je súčasne aj dodacím listom, ak nie je doručovaný osobitný dodací list.
 • Splatnosť kúpnej ceny za dodaný tovar a ceny za prepravu vzniká najneskôr dňom dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ nie je v zmysle podmienok v potvrdení objednávky dojednaná splatnosť pred dodaním tovaru.
Článok IV.
Objednanie tovaru a postup predávajúceho po doručení objednávky
 • Nákup tovaru prostredníctvom e-schopu predávajúceho sa realizuje formou kliknutia na zelené políčko „objednať“ alebo pridaním tovaru, ktorý si kupujúci prezerá v produktovom menu na e-schope predávajúceho pridaním prezeraného produktu do košíka.
 • Pokiaľ sa nákup tovaru realizuje formou kliknutia na zelené políčko „objednať“ , tak po odkliknutí políčka objednať kupujúcim sa kupujúcemu zobrazí formulár pre objedanie tovaru, do ktorého kupujúci vyplní svoje kontaktné údaje, adresu dodania tovaru, typ výrobku, iné požiadavky a na záver kupujúci odklikne políčko „objednávam“. Bližšie informácie o nákupe tovaru nájde kupujúci vedľa objednávkového formulára v „Návode na nákup“.
 • Predávajúci po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára kupujúcim následne spätne kontaktuje kupujúceho a zašle mu objednávkový formulár o vybranom produkte, ktorý obsahuje meno a priezvisko kupujúceho, jeho kontaktné údaje, adresu dodania tovaru, adresu fakturácie, presný popis objednaného tovaru s uvedením typu, prevedenia, celkovou cenou objednaného tovaru s DPH, s nákladmi na montáž tovaru, celkovou fakturovanou sumou tovaru vrátane DPH, spôsob platby, predpokladaný termín dodania tovaru. Objednávkový formulár kupujúci potvrdí svojim podpisom. Predávajúci zašle zároveň kupujúcemu objednávkový formulár pre vírivé vane, ktorý obsahuje typ tovaru, rozmery, rozmery strechy, rozmery stavaného priestoru, rozmer panelov, špecifikáciu elektrického pripojenia v prípade ak ide o infrasaunu a zároveň VOP predávajúceho. Objednávkový formulár pre vírivé vane kupujúci potvrdí svojim podpisom. Následne kupujúci podpísaný objednávkový formulár spolu s objednávkovým formulárom zašle naskenovný emailom na emailovú adresu predávajúceho. Kupujúci svojim podpisom na objednávkovom formulári pre vírivé vane zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a súhlasí s nimi.
 • Objednávka zrealizovaná spôsobom v predchádzajúcom bode sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP.
 • Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú doručením naskenovaného podpísaného objednávkového formulára spolu s popísaným objednávkovým formulárom pre vírivé vane predávajúcemu. V prípade ak kupujúci nemá možnosť naskenovať podpísané objednávkové formuláre potvrdí objednávku zaslaním spätného emailu v ktorom uvedie, že potvrdzuje objednávku a zároveň uvedie, že sa oboznámil s týmito VOP.
 • Kúpa tovaru kupujúcim sa môže zrealizovať priamo v prevádzkarni predávajúceho, prostredníctvom jeho e-shopu a v prípade akceptácie predávajúceho aj telefonicky s tým, že objednávka kupujúceho musí byť potvrdená predávajúcim a následne podpísaná kupujúcim v súlade týmito VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne.
 • Ak je objednávka potvrdená predávajúcim a aj kupujúcim postupom podľa týchto VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v určenej lehote dodania uvedenej v objednávkovom formulári.
 • Pokiaľ sa nákup tovaru kupujúceho realizuje spôsobom, že si kupujúci tovar prezerá a vyberá podľa jednotlivých kategórií uvedených v produktovom menu e-schopu predávajúceho, tak si kupujúci pri tovare vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“pridá tovar do svojej objednávky. Objednávku kupujúci zadáva predávajúcemu podľa vlastného výberu a uváženia, pričom v prípade zadania objednávky prostredníctvom e-shopu predávajúceho je povinný objednávku potvrdiť kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Objednávka zadaná uvedeným spôsobom sa považuje za návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto Obchodných podmienok.
 • Kupujúci je povinný pri zadaní objednávky uviesť predávajúcemu úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Zároveň je kupujúci povinný odkontrolovať si správnosť zadaných údajov v procese objednávania tovaru pred ich konečným odoslaním predávajúcemu.
 • Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu, ak bude obsahovať všetky predávajúcim požadované údaje v procese objednávania tovaru cez e-schop predávajúceho. Objednávka zadaná uvedeným spôsobom sa považuje za návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Po doručení objednávky predávajúci zašle kupujúcemu späť e-mailom potvrdenie o doručení objednávky s číslom objednávky, heslom k objednávke, fakturačnou adresou, názvom, cenou, PLU produktu, zľavou a ďalšími údajmi v zmysle a zadaných údajov kupujúcim. Následne predávajúci postupuje v zmysle bodu 3 tohto článku VOP.
 • Kupujúci zaslaním podpísaného objednávkového formulára pre vírivé vane alebo zaslaním spätného emailu, v ktorom uvedie, že potvrdzuje objednávku a zároveň uvedie, že sa oboznámil s týmito VOP predávajúcemu prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas dojednanej doby, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za cenu, a to v súlade s týmito VOP, a to za predpokladu jej potvrdenia Predávajúcim.
 • Kúpna zmluva je medzi zmluvnými stranami uzatvorená doručením naskenovaného podpísaného objednávkového formulára spolu s popísaným objednávkovým formulárom pre vírivé vane predávajúcemu alebo doručením emailu predávajúcemu, v ktorom kupujúci uvedie, že potvrdzuje objednávku a zároveň uvedie, že sa oboznámil s týmito VOP.
 • Kúpna zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do doby splnenia všetkých povinností zmluvných strán vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy, alebo do okamihu jej predčasného ukončenia predávajúcim alebo kupujúcim v zmysle týchto VOP alebo v zmysle príslušných právnych predpisov.
 • Predávajúci má právo odmietnuť objednávku kupujúceho predovšetkým z dôvodov uvedených nižšie. V prípade, ak predávajúci nevystaví potvrdenie objednávky v lehote do 5 pracovných dní od prijatia objednávky, má sa za to, že objednávka nebola prijatá. Nepotvrdená objednávka alebo jej časť predávajúceho nezaväzuje.
 • Predávajúci je oprávnený pred odoslaním objednávkového formulára a objednávkového formulára pre sauny vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti identifikačných údajov a kontaktných údajov kupujúceho.
 • Predávajúci má právo odmietnuť objednávku kupujúceho v prípade ak tovar objednaný kupujúcim nie je alebo nebude dostupný alebo ak nie je možné dodať kupujúcemu tovar v lehote dodania uvedenej v ponuke pri jednotlivom produkte na e-schope predávajúceho. O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. V prípade zmien objednávky tovaru bude požiadaný o vyjadrenie k zmene. V prípade, ak kupujúci nebude súhlasiť so zmenou objednávky, objednávka kupujúceho sa bude považovať za nepotvrdenú.
 • V prípade, ak predávajúci objednávku kupujúceho nepotvrdí emailovou správou má sa za to, že objednávka kupujúceho nebola prijatá. Objednávka alebo jej časť, ktorá nie je potvrdená predávajúcim nie je pre predávajúceho záväzná a predávajúcemu nevznikajú žiadne záväzky voči kupujúcemu.
 • V prípade ak si kupujúci, ktorý je podnikateľom objedná tovar, ktorý nie je dostupný na sklade predávajúceho a tovar je potrebné pre kupujúceho objednať u zmluvného partnera predávajúceho, môže predávajúci po dohode s kupujúcim vyúčtovať kupujúcemu zálohovú platbu vo výške 20% z celkovej ceny objednaného tovaru. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude kupujúcemu už zaplatená záloha vrátená. Termín dodania tovaru na objednávku je do 4 týždňov. Ak sa kupujúci rozhodne, že miesto zálohovej platby zaplatí plnú sumu objednávky, 20% z tejto sumy je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku.
 Článok V.
Platobné podmienky
 • Pri objednávke s voľbou prevodom na účet, kupujúci uhradí celkovú fakturovanú sumu tovaru v lehote 2 dní  bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený vo faktúre. V prípade platby v hotovosti kupujúci uhradí celkovú fakturovanú cenu tovaru v hotovosti predávajúcemu najneskôr v deň dodania tovaru.
 Článok VI.
Podmienky dodania tovaru
 • Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať kupujúcemu najneskôr do lehoty uvedenej v objednávkovom formulári doručenom kupujúcemu.
 • Predávajúci informuje kupujúceho dodaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný tovar riadne prevziať. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle  uvedenom v objednávkovom formulári, alebo prítomný na adrese dodania. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za kupujúceho.
 • Záväzok predávajúceho riadne a včas dodať tovar kupujúcemu je splnený, ak je tovar odovzdaný kupujúcemu na miesto dodania určené v objednávke a v lehote dodania.
 • Tovar je riadne a včas dodaný aj v takom prípade, ak kupujúci neposkytne potrebnú súčinnosť na riadne a včasné prevzatie tovaru. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený uplatniť voči kupujúcemu všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
 • Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru dôkladne skontrolovať tovar, jeho množstvo, balenie a funkčnosť tovaru. Prevzatie tovaru kupujúci potvrdí svojim podpisom na preberacom protokole k tovaru. V prípade ak kupujúci dodatočne zistí, že tovar je poškodený alebo nekompletný je povinný oznámiť tieto skutočnosti bezodkladne predávajúcemu emailom.
 Článok VII.
Vlastnícke právo k tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 • Tovar je vo výhradnom vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Prevzatím tovaru kupujúcim a úplným zaplatením kúpnej ceny prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade ak pri prvom pokuse o odovzdanie tovaru kupujúcemu, kupujúci dodávaný tovar neprevezme, prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho už okamihom vykonania prvého neúspešného pokusu o odovzdanie tovaru.
 • Škody, ktoré vzniknú na tovare v čase po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, nemajú za následok zánik povinnosti kupujúceho zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinností predávajúceho.
 Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy
 • Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie tovaru, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 • Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, predaja tovaru podliehajúceho rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaja tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, predaja tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 • Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho uvedenú v čl. I. bod 1. týchto VOP počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť nasledovný formulár: Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú aj v prípade, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy, ktorá začína planúť odo dňa nasledujúceho po doručení tovaru kupujúcemu.
 • Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar vrátane nákladov na dopravu ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 • Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 
Článok IX.
Zodpovednosť za vady a reklamačné konanie
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 • Kupujúci je povinný písomne výslovne oznámiť predávajúcemu, že tovar má vady a presne ich špecifikovať, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, alebo bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení bežnej kontroly tovaru, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní tovaru Kupujúcemu inak právo zanikne.
 • Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 • Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 • Záručná doba: je všeobecne 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. V prípade použitého (zánovného) tovaru môže byť kratšia, a to na základe vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, avšak nie menej ako 12 mesiacov. V prípade tovaru, ktorý je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu, môže byť dlhšia ako 24 mesiacov ak to stanovujú osobitné predpisy. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky. V prípade servisných prác je 6 mesiacov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 • Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
 • Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy (reklamácie) bol povinný tovar prevziať. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 • Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 • V prípade, že predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k tovaru bezodplatne iný tovar, nezodpovedá za prípadné vady tohto tovaru. Ak si je predávajúci vedomý vád tovaru, ktorý bol ponúknutý bezodplatne, je povinný kupujúceho pri ponuke takéhoto tovaru na to upozorniť. Kupujúci má právo takýto bezodplatný tovar vrátiť avšak bez nároku na nový. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný vrátiť kupujúcemu všetko plnenie vrátane tovaru, ktorý získal od predávajúceho bezodplatne ako súčasť predaja tovaru.
 • Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa nevzťahuje, vady tovaru v prípade neodbornej inštalácie, neodborného obsluhovania či zanedbania starostlivosti o tovar, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo tým, že kupujúci používal a manipuloval s tovarom v rozpore s návodom na použitie a v rozpore so záručnými podmienkami výrobcu. Za používanie v rozpore s návodom a záručnými podmienkami sa rozumie aj používanie neoriginálneho alebo predávajúcim neschváleného príslušenstva tovaru. Záruka v záručnej dobe sa taktiež nevzťahuje na vady tovaru v prípade, ak sa počítačový program (software) u ktorého došlo k registrácii prostredníctvom prideleného registračného kódu, stal pre iného neupotrebiteľným z dôvodu spotrebovania práva. Záručná doba sa tiež nevzťahuje na spotrebný tovar, u ktorého došlo jeho užívaním k jeho spotrebe.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Predávajúci je oprávnený vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň tretíkrát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 • Ak predávajúci predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou cenou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 • Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vada, alebo poškodenie vznikla najmä preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie, alebo iným nesprávnym konaním užívateľa, alebo na základe mechanického poškodenia tovaru,v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru, ak vada vznikla bežným opotrebením,ak predložený záručný list, doklad o kúpe tovaru alebo iný doklad preukazujúci, že tovar bol zakúpený u predávajúceho, nesie zjavné známky prevedených zmien údajov, alebo ak je na tovare odlišné výrobné číslo ako to, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru, pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty, pri živelných katastrofách.
Článok X.
Spôsob vybavenia reklamácie
 • Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pritom je viazaný rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle bodu 18 predchádzajúceho článku VOP uplatňuje. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 • O určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci oprávnený informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 • Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 • Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe kupujúcim, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
 • Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 Článok XI.
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
 • V prípade, že spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „návrh“). Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
 • Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sa nevzťahuje na spory, v ktorých si uplatňuje právo predávajúci voči spotrebiteľovi.
 • Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je aj Slovenská obchodná inšpekcia.
Adresa na doručovanie:             Slovenská obchodná inšpekcia
                                                   Ústredný inšpektorát
                                                   Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie
                                                   spotrebiteľských sporov
                                                   Bajkalská 21/A, p.p. 29
                                                   827 99 Bratislava 27
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: adr@soi.sk a ars@soi.sk
 • Zoznam ďalších subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk/. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Spotrebiteľ podáva návrh spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015Z.z. Na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk sú uvedené podrobné informácie o inštitúte alternatívneho riešenia sporov (vrátane kontaktov a formulárov pre podanie návrhu). Spotrebiteľ má možnosť riešiť spory prostredníctvom platformy pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Počas alternatívneho riešenia sporov kupujúci spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 • Kupujúci môže návrh na alternatívne riešenie svojho sporu podať v listinnej podobe, v elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný zabezpečiť, aby bolo možné podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom formulára, ktorý zverejní na svojom webovom sídle. Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie sporov zo zmlúv uzatváraných prostredníctvom elektronických zariadení, je povinný zverejniť na svojom webovom sídle aj odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov na internetovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Alternatívne riešenie sporov vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný oprávnený subjekt môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie konania o alternatívnom riešení sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.
 • Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
Článok XII.
Spracovanie osobných údajov
 • Účelom spracúvania osobných údajov kupujúceho je identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie kúpnej zmluvy realizovanej cez e-schop, jeho e-mail, telefónne číslo, adresa potrebná pre správne doručovanie písomností a tovaru, teda realizácia a zavedenie predzmluvných vzťahov, plnenie povinností predávajúceho ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájde kupujúci pod odkazom „informácie o spracúvaní osobných údajov“.
Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
 • Uzatvorením kúpnej zmluvy sa tieto VOP stávajú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom zmluvných strán.
 • Tieto VOP sú platné a účinný od 11.03.2022.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP, pri rešpektovaní kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktoré vznikli pred ich zmenou.
 • Vírivé vane
 • Dôležité informácie
 • Všeobecné obchodné podmienky

SAUNA WORLD, s. r.o.
Sidlo: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava (len korešpondenciu)
Miesto podnikania: Bratislavská cesta 4303, Marina Park, 945 01 Komárno
IČO: 53 906 527 IČ DPH: SK2121528860
EMAIL: market@saunaworld.sk

Objednávky 8:00 - 18:00 na uvedených telefónnych číslach! Telefón: +421 948 885 848, +421 917 143 570